Telefon

+420 495 511 230

Šafaříkova

Pondělí - Pátek: 10 - 12 hod, 12:30 - 18 hod
Sobota: 9 - 12 hod

Švehlova

Pondělí - Pátek: 10 - 12 hod, 12:30 - 17 hod
Sobota, Neděle zavřeno

Telefon

+420 495 511 230

Otevírací doba

Šafaříkova
Pondělí - Pátek: 10 - 12 hod, 12:30 - 18 hod
Sobota: 9 - 12 hod
Švehlova
Pondělí - Pátek: 10 - 12 hod, 12:30 - 17 hod Sobota, Neděle zavřeno

REKLAMAČNÍ ŘÁD TOPSTYL CZ s.r.o.

platný od 01.01.2020

Obecné:
Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na prodej zboží společnosti TOPSTYL CZ s.r.o. (dále též jen „Prodávající“) jejím zákazníkům.

Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo prodává Kupujícímu (dále jen „Kupující“) zboží dodané od třetích stran (dále jen „Zboží“)

Odpovědnost Prodávajícího:
Prodávající poskytuje záruku na Zboží v rozsahu povinném dle platných předpisů.

Prodávající odpovídá Kupujícímu zejména za to, že:

  • Zboží při převzetí nemá vady, že má zboží takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
  • Zboží se hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
  • Zboží odpovídá jakosti uvedené výrobcem
  • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Prodávající nenese odpovědnost za škody a znehodnocení Zboží po převzetí nebo umožnění s ním nakládat, zejména způsobené Kupujícím či jeho dopravcem, nesprávným používáním, skladováním, či ošetřováním výrobku.

Vadami zboží ani předmětem záruky nejsou nepatrné odchylky výrobků, které neovlivňují účel použití (např. rozdíly v odstínech barvy, a kvalitě materiálů, apod.).

ZÁRUKA:
Záruční doba činí 24 měsíců a začne plynout od převzetí Zboží od Kupujícím.

Při odstraňování vad Zboží se do záruční doby nepočítá doba od podání reklamace do doby odstranění vady. V případě výměny Zboží v rámci uplatnění reklamace pokračuje původní záruční doba.

Práva a povinnosti Kupujícího
Kupující je povinen při převzetí zkontrolovat správnost, množství a nepoškození dodaného Zboží.

Zakoupení Zboží musí reklamující prokázat pokladním dokladem (účtenkou).

Kupující je povinen uplatnit reklamaci Zboží u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu věci při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

Právo z vady Zboží Kupujícímu nenáleží, pokud Prodávající Kupujícího před převzetím Zboží upozornil, že Zboží má vadu, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Reklamaci nelze uplatnit na Zboží prodané za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena sjednána.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE:
O reklamaci sepíše zástupce Prodávajícího reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace, a který musí být podepsán Kupujícím a tímto zástupcem. Na základě posouzení reklamace rozhodne zástupce Prodávajícího o její oprávněnosti, uznání nebo zamítnutí. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu.

Za den zahájení reklamačního řízení je považován den následující po dnu uplatnění reklamace. Celková maximální délka trvání reklamačního řízení je 30 kalendářních dnů. Dnem ukončení je den, kdy je Kupujícímu odevzdáno nebo odesláno rozhodnutí o způsobu vyřešení reklamace.

Je-li Kupujícím spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát-oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 (stránky: www.coi.cz, e-mail: [email protected], web: https://adr.coi.cz).

Kvalita výrobků je dána normami, které jsou uvedeny v „Prohlášení o shodě výrobku“. Oprávněné reklamační nároky Kupujícího budou řešeny náhradní dodávkou nebo poskytnutím slevy na dané zboží. Při náhradní dodávce vrátí Kupující původně dodané zboží, nedohodnou-li se strany jinak.

Není-li v tomto Reklamačním řádu stanoveno jinak, platí ustanovení NOZ. V případě, že Kupujícím je spotřebitel, platí vždy ustanovení NOZ nebo jiných předpisů stanovená k ochraně spotřebitele.

V Hradci Králové dne 1.1.2020

Reklamační řád ke stažení zde